Algemene Voorwaarden Therapie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N ‘ T H E R A P IE ‘
Dona Dijkema Contextuele Therapie

1. Begrippen, doel en reikwijdte
1.     1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst of andere rechtsbetrekking die Dona Dijkema doet dan wel aangaat voor het verzorgen van Therapie.
2.     1.2  Met ‘Dona Dijkema’ wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de rechtspersoon Martine Donata Dijkema-Moniharapon, geboren 11 februari 1964, woonachtig Gruttoweide 207, 6708 BG te Wageningen.
3.     1.3  Met ‘Overeenkomst’ wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op alle schriftelijke en mondelinge afspraken die Dona Dijkema maakt met een rechtspersoon aangaande het verzorgen van Therapie.
4.     1.4  Met ‘Cliënt’ wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de rechtspersoon waarmee Dona Dijkema een Overeenkomst aangaat voor het verzorgen van Therapie.
5.     1.5  Met ‘Therapie’ wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op alle werkzaamheden van Dona Dijkema gericht op het verzorgen van contextuele therapie, zoals nader omschreven op de Website van Dona Dijkema.
6.     1.6  Met ‘Website’ wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de internetpagina www.donadijkema.nl., inclusief de subpagina’s van dit domein voor zover deze direct of indirect toegankelijk zijn vanaf de homepage.
7.     1.7  Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn geldig dan en slechts dan als deze schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen Dona Dijkema en Cliënt.
8.     1.8  Algemene of bijzondere voorwaarden van Cliënt dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing.
9.     1.9  Op Overeenkomsten tussen Dona Dijkema en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig en onverminderd van kracht.

2. Dienstverlening en verantwoording
1.     2.1  Door het aangaan van een Overeenkomst verplicht Dona Dijkema zich tot het verzorgen van de Therapie waar de Overeenkomst betrekking op heeft, zoals deze worden beschreven op de Website van Dona Dijkema en/of anderszins aan Cliënt uitdrukkelijk zijn aangeboden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst.
2.     2.2  Dona Dijkema is aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, onder de codes zoals vermeld op de Website van Dona Dijkema. Dona Dijkema conformeert zich aan hun richtlijnen, voor zover van toepassing op de overeengekomen Therapie.
3.     2.3  Dona Dijkema streeft ernaar de Therapie op vakbekwame wijze te verzorgen, waarbij de Therapie voldoet aan alle relevante kwalificaties.
4.     2.4  Indien Dona Dijkema inschat dat de overeengekomen Therapie op enige wijze afwijkt en/of tekort schiet ten opzichte van de gedane aanbieding en/of de geldende richtlijnen en/of de relevante kwalificaties, zal Dona Dijkema hiervan Cliënt onmiddellijk na constatering op de hoogte brengen.

3. Tarieven, afspraken en betalingen
1.     3.1  Therapie wordt door Dona Dijkema verzorgd conform de tarieven beschreven in een offerte, in het formulier Gegevens en Overeenkomst van Dona Dijkema en/of anderszins uitdrukkelijk kenbaar gemaakt aan Cliënt.
2.     3.2  Therapie wordt door Dona Dijkema verzorgd volgens de procedure die wordt beschreven op haar Website.
3.     3.3  Cliënt verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met de procedure en de tarieven voor Therapie door het maken van een afspraak voor Therapie. Cliënt stelt Dona Dijkema op de hoogte van relevante contactgegevens.
4.     3.4  Een afspraak voor Therapie is geldig dan en slechts dan als deze door Dona Dijkema schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk is kenbaar gemaakt aan Cliënt.
5.     3.5  Dona Dijkema factureert het geldende tarief direct na elke afspraak. Cliënt verplicht zich tot contante betaling.
6.     3.6  Bij uitzondering wordt door Dona Dijkema een factuur opgestuurd. Bij overschrijding van de betalingstermijn bij het voldoen van een factuur door Cliënt, is Dona Dijkema gerechtigd om additionele kosten in rekening te brengen vanwege herinneringen, aanmaningen en/of incasso.

4. Annulering van afspraken
1.     4.1  Cliënt heeft het recht om een afspraak tot twee werkdagen van tevoren kosteloos te annuleren. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk plaats te vinden.
2.     4.2  Bij annulering door Cliënt korter dan twee werkdagen voor een afspraak is Dona Dijkema gerechtigd om het voor de geplande afspraak geldende tarief in rekening te brengen.
3.     4.3  Indien Dona Dijkema om enige reden genoodzaakt is om een afspraak voor Therapie te annuleren, zal Dona Dijkema Cliënt hiervan onmiddellijk na constatering op de hoogte brengen. Cliënt maakt hierbij in geen geval aanspraak op enige vorm van directe en/of indirecte schadevergoeding.

5. Intellectueel eigendom en geheimhouding
1.     5.1  Op alle documentatie, materialen en ideeën die Dona Dijkema gebruikt ten behoeve van de Therapie is intellectueel eigendom van toepassing, al dan niet berustend bij Dona Dijkema. Cliënt verplicht zich tot het in voorkomende gevallen respecteren van het van toepassing zijnde intellectueel eigendom.
2.     5.2  Dona Dijkema en Cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Therapie van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden in het kader van de overeengekomen Therapie. Deze verplichting geldt onverminderd voor medewerkers van Dona Dijkema die op enige wijze betrokken zijn bij de Therapie.
3.     5.3  Cliënt is gerechtigd om het door Dona Dijkema gevormde dossier over Cliënt in aanwezigheid van Dona Dijkema in te zien en hier vragen over te stellen, al dan niet in aanwezigheid van door Cliënt aangewezen derden. Dona Dijkema is echter geenszins verplicht om te voldoen aan een verzoek van Cliënt om het dossier in schriftelijke vorm in bezit te krijgen.
4. 5.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dona Dijkema    gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dona Dijkema niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6. Klachten en aansprakelijkheid
1.     6.1  Cliënt verplicht zich om klachten over de Therapie uiterlijk twee weken na constatering schriftelijk kenbaar te maken aan Dona Dijkema. Dona Dijkema zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week, schriftelijk reageren op de klacht en een voorstel doen voor de afhandeling van de klacht.
2.     6.2  Indien Cliënt ontevreden is over de klachtafhandeling door Dona Dijkema, kan Cliënt een beroep doen op de klachtenprocedure van de in aanmerking komende instantie, waar Dona Dijkema bij aangesloten is (zie 2.2).
3.     6.3  Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de kennis en vaardigheden die onderwerp zijn en/of waren van de Therapie. Dona Dijkema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van de toepassing van betreffende kennis en vaardigheden door Cliënt.
4.     6.4  Voor zover Dona Dijkema ten behoeve van de overeengekomen Therapie afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Dona Dijkema weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Dona Dijkema op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor directe en/of indirecte schade voortkomend uit deze afhankelijkheid.