Privacyverklaring

Privacy Statement

 

Bedrijfsidentiteit:

Bedrijfsnaam: Dona Dijkema Contextuele Therapie. Opgericht door Dona Dijkema, geboortedatum 11-02-64, geboren te Barneveld, Nederland. KvK-nummer: 59884398

Praktijk- en correspondentieadres: Gruttoweide 207, 6708 BG Wageningen

Telefoonnummer: 06-34270214

Website: www.donadijkema.nl

E-mailadres: donadijkema@gmail.com

 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Toestemming: wel van toepassing

Uitvoering overeenkomst: wel van toepassing

Wettelijke verplichting: wel van toepassing

Vitale belangen: niet van toepassing

Algemeen belang: niet van toepassing

Gerechtvaardigd belang: niet van toepassing

 

Duur van de opslag van de persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden bewaard achter slot. Dossierinhoudelijke gegevens zullen, na het beëindigen van het contact en het sluiten van het dossier, conform de richtlijnen van de sector worden bewaard (20 jaar). Gegevens die gerelateerd zijn aan de boekhouding, zoals verstuurde facturen, worden conform de richtlijnen van de belastingdienst 7 jaar bewaard. In geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid zullen de dossiers worden overgedragen aan twee collega’s met wie Dona Dijkema een waarnemingsovereenkomst heeft afgesloten. Voor dit gebeurt zal er contact met u worden opgenomen. Deze overdracht gebeurt pas als u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

 

Dona Dijkema kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

Informatie die u verstrekt via het formulier ‘Gegevens en Overeenkomst’

Informatie die u verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie

Directe en indirecte informatie die u verstrekt in het belang van uw persoonlijke ontwikkelingsproces

 

Dona Dijkema kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

Uw aanvraag te verwerken

Uw facturen en andere zakelijke transacties te verwerken

Uw ontwikkelingsproces zo goed mogelijk te begeleiden

 

Rechten van cliënten:

Het recht op vergetelheid (het recht om online ‘vergeten’ te worden)

Recht op dataportabiliteit (het recht van overdracht van persoonsgegevens)

Recht op inzage (het recht persoonsgegevens in te zien – met uitzondering van mijn werkaantekeningen)

Recht op rectificatie (het recht persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen)

Recht op beperking van de verwerking (het recht te vragen om beperking van het gebruik van persoonsgegevens)

Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: nvt, er worden in deze praktijk geen besluiten over cliënten genomen

Recht op bezwaar (recht op het maken van bezwaar tegen de gegevensverwerking)

Als u aanspraak wilt maken op een of meer van bovenstaande rechten, kunt u dit vermelden op het formulier Gegevens en Overeenkomst.

 

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u verstrekt blijft vertrouwelijk. Dona Dijkema zal uw informatie niet delen met derden zonder uw toestemming. Uw informatie wordt veilig opgeslagen met het doel uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. De garantie dat elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet is uitgesloten kan niet gegeven worden.

Dona Dijkema kan uw persoonlijke informatie vrijgeven als daarom gevraagd wordt door de politie of enig andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt. Haar bedrijf is verplicht hieraan mee te werken als er een rechtelijk stuk aan ten grondslag ligt.

 

Klachtrecht

Iedereen die gebruik maakt van therapie heeft, aangaande de privacy, het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Dona Dijkema plaatst functionele cookies bij bezoekers. Dat doet haar bedrijf om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op haar website bezoeken. Ook wordt door haar bedrijf bijgehouden welke informatie de browser deelt.

Updates voor dit beleid

Dona Dijkema kan dit privacy beleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Dit is versie 3, gedateerd 17 december 2020.